Přeskočit na obsah

Charakteristika služby

Sociální službou se, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách), rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

POSLÁNÍ DOMOVA

Posláním Domova seniorů Mistra Křištana Prachatice je podpora zachování fyzické a psychické soběstačnosti uživatele, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a to s ohledem na zdravotní stav a osobní možnosti uživatele. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou domova seniorů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba není určena pro mobilní osoby trpící Alzheimerovou chorobou, pro osoby, které ohrožují sami sebe nebo okolí, osoby závislé na návykových látkách a osoby, jejichž potřeby s ohledem na zdravotní stav nedokáže služba podpořit.

Věková struktura cílové skupiny je od 55 let věku. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech může ředitelka organizace rozhodnout o umístění osoby mladší.

Informační leták

Průvodce

Poslání, cíle, veřejný závazek

POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Domov seniorů poskytuje pobytové sociální služby v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a na základě Registrace Krajského úřadu – Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod identifikátorem služby: 8313175.

Služba obsahuje tyto základní činnosti

  • poskytnutí ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích,
  • poskytnutí stravy. Nabízíme stravu základní, s omezením tuku, diabetickou a diabetickou s omezením tuku.
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

a dále domov seniorů zajišťuje

  • praní a drobné opravy prádla, úklid;
  • zprostředkování dalších služeb, dle individuálních potřeb uživatelů, s ohledem na možnosti domova seniorů.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba písemnou smlouvu s domovem seniorů, který je poskytovatelem sociální služby. Smlouva podrobně upravuje podmínky poskytování sociální služby. Smlouva je dojednána tak, aby byla v souladu s osobními cíli uživatele.

Náležitosti smlouvy jsou v souladu s § 91 zákona o sociálních službách.

Uživatele, který podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla sociálního zařízení – tj. Městský úřad v Prachaticích.

SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ SENIORŮ

Sociální péči a komplexní sociální agendu uživatelů služby zajišťují sociálně pracovnice.

Instruktorky sociální péče organizují a zajišťují volnočasové aktivity zaměřené zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností uživatelů v souladu s Konceptem Smyslové aktivizace.

Pracovnice přímé obslužné péče zajišťují a organizují Smyslovou aktivizaci, která je zaměřena na podporu přirozených zdrojů člověka.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY A OSOBNÍ CÍLE UŽIVATELE

Individuální plán je sestaven na základě biografie člověka a je souhrnem těch osobních cílů, jichž chce uživatel dosáhnout za pomoci a ve spolupráci s poskytovatelem služby tak, aby poskytování služby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace uživatele.

Pokud uživatel není schopen své cíle formulovat pro těžké zdravotní nebo duševní omezení, pak se formulace cílů účastní rodinní příslušníci, případně je záležitostí týmu pracovníků, s maximálním přihlédnutím k preferencím uživatele, jak je poznávají pracovníci, kteří s uživatelem denně pracují.

Individuální plánování (při respektování biografie člověka) nám umožňuje poskytovat služby v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby byly řešeny konkrétní potřeby určitého uživatele a to nikoliv z existujících zdrojů a potřeb zařízení nebo zaměstnanců, ale poskytovat služby individualizované nikoliv plošné.

Plánování, sledování koordinace a kvality služby zajišťuje klíčový pracovník. Klíčový pracovník je jmenovitě určený odborně způsobilý zaměstnanec domova seniorů.