Přeskočit na obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

INFORMACE O ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO DOMOVA SENIORŮ

Žádost je nutno podat písemnou formou na tiskopis domova seniorů, tiskopis si můžete vyzvednout přímo v domově seniorů v kanceláři sociálních pracovnic nebo vytisknout z těchto webových stránek.

Tiskopis – žádost do Domova Seniorů Mistra Křišťana Prachatice

K žádosti je nutné přiložit posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu a kopii rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči.

Tiskopis – lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele

K žádosti je možné přiložit potvrzení o výši přiznaného důchodu (kopie posledního výměru), případně potvrzení o dalších příjmech.

Tuto kompletní žádost lze doručit do domova osobně nebo poslat na adresu: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, 383 01 PRACHATICE

Podrobnější informace o poskytovaných službách Vám podají sociální pracovnice, případně ředitelka a její zástupkyně na svých telefonních číslech či při osobních jednáních, která si můžete předem dohodnout.

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

  1. Doručená žádost, ať osobně nebo poštou, bude zaevidována do evidence došlé pošty a předána sociálním pracovnicím k dalšímu vyřízení.
  2. Sociální pracovnice došlou žádost zaeviduje do Evidence došlých žádostí o službu a předá ji společně s lékařským posudkem k posouzení vrchní sestře domova seniorů. Ta na základě lékařské zprávy určí, zda žadatel je vhodný k umístění do domova seniorů či nikoliv.
  3. Žadateli se předá či zašle informativní dopis, ve kterém bude uvedeno, jaký je další postup při hodnocení žádosti o službu, případně se sdělí odmítnutí uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby.
  4. V případě, že nastane možnost s žadatelem uzavřít smlouvu, bude dohodnuto sociální šetření v místě jeho pobytu, které provedou sociální pracovnice.
  5. Nebudou-li žádné okolnosti bránit uzavření Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče, bude tato s žadatelem uzavřena s účinností od data dohodnutého nástupu do Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální služby jsou v domově seniorů poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.

Smlouva

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

Za pobytové služby poskytované v domově seniorů hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Uživateli mohou být poskytovány fakultativní služby, a to v rozsahu sjednaném ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Ceník služeb je veřejně přístupný na internetových stránkách domova seniorů nebo si jej můžete vyzvednout osobně v domově seniorů.

Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči. U uživatelů, kteří nejsou příjemcem příspěvku na péči, je tato zpoplatněna v rámci fakultativních služeb v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

Ceník Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice

Ceník fakultativních činností

POSTUP PŘI ODMÍTNUTÍ UZAVŘÍT SMLOUVU SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Nastanou-li důvody uvedené v odst. 3 § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, může poskytovatel odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu.