Přeskočit na obsah

Ošetřovatelská práce

Ošetřovatelská péče je v domově seniorů zajišťována dvacet čtyři hodin denně odborně způsobilým personálem. V rámci péče je uživatelům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: příprava stravy, podávání, porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu; mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení; vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; sezení, schopnost vydržet v poloze sedě, stání; chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů; výběr oblečení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání; orientace v přirozeném prostředí; provedení jednoduchého ošetření; dodržování léčebného režimu.

Dále se v rámci ošetřovatelské péče napomáhá při úkonech, které není uživatel schopen zvládnout jako např. obstarávání osobních záležitostí, zapojení se do sociálních aktivit, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání jídla, mytí nádobí, běžný úklid v domácnosti, péče o prádlo, přepírání drobného prádla, péče o lůžko, obsluha běžných domácích spotřebičů, manipulace se zámky, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady a další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

Schopnost zvládat uvedené úkony je stanovena stupněm závislosti.

ZÁKLADNÍ A SPECIALIZOVANÁ OŠETŘOVATELSKÁ – ZDRAVOTNÍ PÉČE

Je poskytována dle individuálních ošetřovatelských plánů a vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře odborně způsobilým personálem. Jedná se především o tyto výkony:

 • odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu,
 • aplikace léčebné terapie – podávání léků do úst nebo dohled nad jeho podáváním, injekčně nebo sondou,
 • příprava a aplikace infúzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčby bolesti,
 • aplikace inhalační léčebné terapie,
 • péče o ránu,
 • klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen. Pozn.: zavádění permanentních katétrů u mužů provádí pouze lékař,
 • zavádění nasogastrické sondy,
 • vyšetření stavu pacienta přístrojovou technikou (měření tlaku, pulsu), ošetření kožních lézí přístrojovou technikou, ošetření stomií,
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu.

Pro specializovaná vyšetření a ošetření jsou uživatelům zprostředkována příslušná zdravotnická zařízení.

REHABILITAČNÍ PÉČE

Rehabilitační péče napomáhá k udržení a rozvoji soběstačnosti a sebeobslužnosti uživatelů, obnovuje komplexní a základní motoriku končetin.

Rehabilitace je v organizaci zajišťována na základě doporučení ošetřujícího lékaře uživatele, a to externě ve spolupráci se zdravotnickým zařízením.

 • Infrasauna
 • Termoterapie přístrojem
 • Běžecký přístroj Proteus
 • APT stroj; Motomed
 • Vířivá koupel
 • Parafínová lázeň
 • Manuální lymfodrenáž
 • Masáž zad a šíje
 • Ošetření laserem
 • Magnetoterape
 • Elektroterapie

Ceník fakultativních činností

BAZÁLNÍ STIMULACE

V domově seniorů pracujeme s konceptem Bazální stimulace.

Úkolem takové ošetřovatelské péče je pochopit potřeby uživatele, poznat a porozumět jeho stylu komunikace a na základě toho mu poskytnout prostor pro orientaci, jistotu a další rozvoj jeho osobnosti. Ošetřující pracující dle konceptu Bazální stimulace si předsevzali nahlížet na nemocné jako na osobnosti, nezávisle na jejich postižení a na aktuálním tělesném, mentálním nebo duševním stavu. Taková ošetřovatelská péče, která umožní uživateli integraci do současného života s maximálním přihlédnutím a využitím jeho dřívějších životních návyků a zkušeností a navíc akceptuje jeho budoucí životní potřeby, je péče vysoce profesionální, kvalitní a humánní (Friedlová, K. Bazální stimulace, pojetí konceptu, Olomouc, 2002).

Úhrada za ošetřovatelskou a zdravotní péči Ošetřovatelská péče je plně hrazena z příspěvku na péči. Uživatelům, kteří nejsou příjemci příspěvku, je péče zpoplatněna v rámci fakultativních služeb – a to v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

Základní a specializovaná ošetřovatelská-zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.